Kwaliteit

Kwaliteit  van de behandeling en de praktijk

De Praktijk werkt met “Routine Outcome Assessment”. De kwaliteit van de ervaren behandeling en de voortgang op klachten en kwaliteit van leven worden via vragenlijsten door Embloom (beveiligde email), bij aankomst, vertrek en uiterlijk na een jaar behandeling conform regelgeving gemeten. De beoordeling van mijn behandeling scoort gemiddeld over de afgelopen vijf jaren  een 8,6 en  het afgelopen jaar  2020/2021 (met veel beeldbellen in verband met de corona maatregelen) een 9,3.

Binnen de BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt voor de herregistratie voor psychiaters  (1x per 5 jaar, laatste herregistratie 1 maart 2018)) de praktijk doorgelicht op kwaliteitsnormen van deze beroepsgroep. De praktijk is gehergevisiteerd in 2021 en in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden. Verder ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), deze is op 29-12-2020 weer verlengd tot 2025. Desgevraagd kunt u deze inzien. Verder ben ik lid van specialistische psychotherapie verenigingen:  de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, de Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (inclusief de Nederlandse Vereniging voor Klinische Psychotherapie) en lid van de VEN (EMDR). Als psychiater ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (met interne aantekening volwassen zorg) en van de Zelfstandig Gevestigde Psychiaters.

Klachtregeling.

Indien u klachten heeft, kunt u deze het beste eerst met mij bespreken. Mogelijk gaat een klacht over misverstanden die in een verhelderend gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij Klachten.  U kunt de klachtenfunctionaris van de NVvP  bereiken door het sturen van een e-mail naar  klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde Ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaan adres:  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Of via www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Korte samenvatting van wettelijke rechten en plichten binnen behandelrelatie:

-De psychiater/psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en hulpvragers met respect te behandelen. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden en kan dus alleen met uw toestemming gegevens verstrekken. De behandelaar mag voor het overige alleen in noodsituaties de  geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar heeft geen toestemming nodig wanneer over de behandeling overleg nodig is met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

De psychiater/psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er aan de hand is. De behandelaar moet overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de hulpvrager toestemming over de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. De behandelaar mag hulpvrager alleen informatie onthouden, wanneer deze daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

-De behandelaar bewaart gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. De hulpvrager mag zijn dossier inzien en fotokopieën maken. De hulpvrager heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met toestemming, bij de behandeling betrokken zijn. Evenmin heeft de hulpvrager recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. De hulpvrager mag wel iets aan het dossier toevoegen maar er niets uithalen. De hulpvrager heeft het recht zijn dossier te laten vernietigen (tenzij het gaat om genetische aandoeningen) en moet daar schriftelijk om verzoeken. De bewaartermijnen van de WBGO zijn 20 jaar.

-De vrijgevestigde psychiater/psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) verplicht om gegevens te registreren en te verwerken die tot hulpvragers persoonlijk herleidbaar zijn. Het verwerken van uw gegevens gebeurt volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid (AVG). Bij het verwerken van uw gegevens zijn Medicore, Vecozo en Embloombetrokken. De accountant ziet persoonlijke betalingen. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Praktijk voor Integrale Psychiatrie en Psychotherapie te laten uitvoeren. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt. U krijgt bericht als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

Het kwaliteitsstatuut is in de praktijk aanwezig en kunt u desgewenst inzien.